Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BODYSHAPE BY LOURDES

Artikel 1: Definities

 1. BODYSHAPE BY LOURDES: een eenmanszaak van mw. L.M. Garcia Pichardo, gevestigd te Eindhoven aan de Torenallee 20 onder KvK nr. 85212563.
 2. Klant: degene met wie BODYSHAPE BY LOURDES een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: BODYSHAPE BY LOURDES en klant samen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BODYSHAPE BY LOURDES.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen die BODYSHAPE BY LOURDES hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die BODYSHAPE BY LOURDES hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BODYSHAPE BY LOURDES te allen tijde wijzigen.

 

Artikel 4: Betalingen en betalingstermijn

 1. BODYSHAPE BY LOURDES verlangt directe betaling van de door haar geleverde diensten en verkochte producten.
 2.  Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet direct heeft voldaan, hij/ zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat BODYSHAPE BY LOURDES de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. BODYSHAPE BY LOURDES behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 5: Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BODYSHAPE BY LOURDES gerechtigd de op haar rustende verbintenissen onmiddellijk op te schorten, de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij/ zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BODYSHAPE BY LOURDES.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BODYSHAPE BY LOURDES haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn/ haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van BODYSHAPE BY LOURDES op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn/ haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BODYSHAPE BY LOURDES, dan is hij/ zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BODYSHAPE BY LOURDES te betalen.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Uit elke overeenkomst die een klant met BODYSHAPE BY LOURDES sluit volgt uitsluitend een inspanningsverplichting voor BODYSHAPE BY LOURDES voort en aldus geen resultaatsverplichting. BODYSHAPE BY LOURDES voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. BODYSHAPE BY LOURDES heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat BODYSHAPE BY LOURDES tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat BODYSHAPE BY LOURDES tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 7: Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik¬baar aan BODYSHAPE BY LOURDES.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert BODYSHAPE BY LOURDES de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BODYSHAPE BY LOURDES redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 8: Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen BODYSHAPE BY LOURDES en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk¬zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over¬schrijding van deze termijn moet de klant BODYSHAPE BY LOURDES schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 9: Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. BODYSHAPE BY LOURDES behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen¬recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BODYSHAPE BY LOURDES (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 11: Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij/ zij van BODYSHAPE BY LOURDES ontvangt geheim. BODYSHAPE BY LOURDES zal geheimhouding betracht omtrent al hetgeen zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bekend is geworden over de klant.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende BODYSHAPE BY LOURDES waarvan de klant weet of redelijker¬wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij/ zij kan verwachten dat verspreiding ervan BODYSHAPE BY LOURDES schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij/ zij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  – die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  – die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van drie jaar na afloop daarvan.

 

Artikel 12: Vrijwaring

De klant vrijwaart BODYSHAPE BY LOURDES tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BODYSHAPE BY LOURDES geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 13: Klachten

 1. De klant dient een door BODYSHAPE BY LOURDES geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant BODYSHAPE BY LOURDES daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat BODYSHAPE BY LOURDES in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BODYSHAPE BY LOURDES gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid BODYSHAPE BY LOURDES

 1. BODYSHAPE BY LOURDES is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BODYSHAPE BY LOURDES.
 2. Indien BODYSHAPE BY LOURDES aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. BODYSHAPE BY LOURDES is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien BODYSHAPE BY LOURDES aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, mededelingen, informatie, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 15: Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van BODYSHAPE BY LOURDES vervalt in elk geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 16: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer BODYSHAPE BY LOURDES toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door BODYSHAPE BY LOURDES niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BODYSHAPE BY LOURDES in verzuim is.
 3. BODYSHAPE BY LOURDES heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn/ haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien BODYSHAPE BY LOURDES kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 17: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BODYSHAPE BY LOURDES in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan BODYSHAPE BY LOURDES kan worden toegerekend in een van de wil van BODYSHAPE BY LOURDES onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van BODYSHAPE BY LOURDES kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; (computer¬)virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, pandemieën, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor BODYSHAPE BY LOURDES één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BODYSHAPE BY LOURDES er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. BODYSHAPE BY LOURDES is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 18: Wijziging algemene voorwaarden

 1. BODYSHAPE BY LOURDES is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 19: Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van BODYSHAPE BY LOURDES.

 

Artikel 20: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BODYSHAPE BY LOURDES bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant praktijk houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 09 juni 2022.